Сийлахь долчу Къуръанан аятийн маьIна нохчийн маттахь

Ялхалг1а арахецар, нис а дина, т1етоьхна
ХIоттийнарг– Махьмин Мухьаммад

Къобалдина Дагестанан вайнехан 1еламнехан Мажлисо

Компьютера тIехь кечдинарг:
* Тавсултанов Асхьаб

Къуръанан тафсиран редактор:
* Магомедов Ахьмад – Исламан институтан (Хасун-Юрт) хьехархо

Нохчийн текстан редакторш:
* Дукаев Вахита – нохчийн меттан говзанча, Исламан университетан (Соьлжа-Г1ала) хьехархо (1 – 28 сураташ)
* Арсанукаев Муса – нохчийн меттан говзанча, Iилманан белхахо (29 – 114 сураташ)

Приложени х1оттийнарг:
* Бекаев Мовсар

Жайна арахецаран бакъо авторан ю.
Правом издания пользуется только автор.